A finais do ano 2013 xorde o MGSM como resposta ás preocupacións sobre o estado da atención á saúde mental, considerando entón que a situación da atención á saúde mental experimentaba unha importante deterioración. Na actualidade continúan os seus esforzos por poñer de manifesto a situación de precariedade da calidade das prestacións asistenciais e a vulneración de dereitos dos enfermos. Entrevistamos para Irimia a Rosa Cerqueiro, psicóloga clínica e actual coordinadora do MGSM.

Cando e por que nace o MGSM?
Pois decembro de 2013 foi o que marcou o punto de partida deste Movemento. Foi o mes no que se celebrou a xuntanza autoconvocada e espontánea como resultado dunha serie de correos electrónicos que, ao inicio, eran só unha vaga idea dun grupo de persoas preocupadas polo estado asistencial na saúde mental. A idea que sostiña a iniciativa era a necesidade de compartir reflexións sobre a situación de deterioración na atención á saúde mental en Galicia, do que cumpría facer para marcar un cambio e de como facelo posible. A día de hoxe, cinco anos despois, continúan os seus esforzos porque somos conscientes do imperioso que é promover unha acción colectiva que logre reverter as condicións alarmantes de empeoramento nas prestacións asistenciais, calidade das mesmas, condicións de seguridade, vulneracións de dereitos e funcionamentos antidemocráticos.

No mes de marzo do ano 2014 deuse a coñecer o Manifesto Fundacional do Movemento Galego da Saúde Mental. Cal era a situación nese momento?
Estabamos nos peores anos da crise económica e o agravamento nos índices de saúde mental da poboación eran evidentes. Diversos organismos internacionais, especialmente a Organización Mundial da Saúde, levaban tempo advertindo que o aumento na prevalencia de problemas de saúde mental relacionábase con condicións de pobreza, de privación, de desigualdade e outros determinantes sociais e económicos da saúde. E, de acordo con esta realidade, a OMS insistía en que o reforzo das políticas de protección social e sanitaria dos gobernos ían ser decisivas para reducir ou mitigar os efectos da crise económica na saúde mental da poboación.

Houbo resposta por parte das autoridades, españolas e galegas?
Lonxe de seguir as recomendacións dos organismos internacionais, o Estado Español afondaba nunha política de recortes que, en materia sanitaria, chegamos a visualizar no vergoñento Real Decreto-lei 16/2012 de medidas urxentes para garantir a sostibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións.

A OMS advirte que o incremento da enfermidade mental ten que ver coa pobreza e a desigualdade

O goberno galego mantivo e mantén unha liña continuísta na política de recortes en sanidade e protección social, que en materia de saúde mental significa asfixiar aínda máis unha condición xa depauperada de por si, dado que Galicia arrastra un déficit histórico en dotacións profesionais e recursos asistenciais, que nos mantén moi por debaixo da media española. Dous informes da Comisión Asesora en materia de saúde mental da Xunta de Galicia, nos anos 80 e 90, recollían as deficiencias que existían na rede sanitaria galega, ademais de desenvolver recomendacións concretas para superar tales déficits. Décadas despois, o Plan Estratéxico de Saúde Mental 2006-2011 concretaba novas medidas de corrección, e tamén o orzamento necesario e un cronograma de execución para os anos nos que estaba proxectada a súa realización.

Desenvolveuse o Plan Estratéxico de Saúde Mental 2006-2011?
O cambio de goberno en Galicia en 2009 supuxo a paralización da execución deste plan de saúde mental, sen avaliación dos resultados do mesmo, ou alternativa planificadora. Non existía (nin existe) transparencia no coñecemento dos datos e indicadores que permitisen adecuar a actividade profesional para obter os mellores resultados posibles nas persoas atendidas, e non se abriron as canles de participación democrática necesarias cos/as usuarios/as e profesionais na toma de decisións que lles concirne.

Co plan estratéxico paralizado que políticas se seguiron?
A política sanitaria restritiva que se levou a cabo, priorizando parámetros cuantitativos (diminuír listas de agarda, acurtar o tempo de ingreso, aumentar o número de altas) fronte a criterios de calidade e excelencia, produciu unhas consecuencias nefastas na atención á saúde mental, proporcionando unha asistencia por debaixo das condicións de calidade e seguridade esixibles, tanto por falta de profesionais para realizar a atención como por non darse as condicións mínimas en tempo e frecuencia dos tratamentos recomendados.

Un punto de inflexión nesta política temeraria de recortes produciuse en xuño de 2014, cando se pretendeu pechar temporalmente coa desculpa do verán unha unidade de hospitalización psiquiátrica en Santiago de Compostela, coa intención oculta de culminar nun peche definitivo. Con tal fin, previamente, os xestores limitaron o acceso á hospitalización e acurtaron todo o que puideron os tempos de estadía das persoas ingresadas. As accións colectivas de denuncia pública, visibilización do problema, e oposición activa a ese plan lograron paralizar a decisión de peche. Foi a primeira acción concreta do colectivo organizado arredor do MGSM.

E despois desa vitoria do MGSM que camiños colleu o movemento?
Desde aqueles primeiros momentos, o Movemento Galego da Saúde Mental foise consolidando como unha plataforma cívica vertebrada ao redor dos principios, obxectivos e compromisos recollidos no seu Manifesto Fundacional, asinado por máis de 400 persoas de xeito individual, ademais de múltiples e variados colectivos.

os datos sobre suicidio en Galicia están moi por riba da media estatal

Na súa xornada anual ten lugar unha asemblea aberta na que se dá conta das accións e actividades realizadas, sométense á valoración dos/as asistentes, e se deciden novos pasos. Tamén se elixe a coordinadora e a portavocía para levar a cabo o labor de organizar e poñer en marcha as accións que se requiran.

Nestes cinco anos de existencia do MGSM, son moitos os comunicados de denuncia sobre situacións graves. Entre outros: falecementos de persoas ingresadas en situación de contención mecánica; infradotación de persoal e as consecuencias sobre a seguridade dos pacientes; condicións de precariedade de recursos asistenciais, especialmente para persoas con trastorno mental grave ou en condicións de adversidade económica e social; falta de recursos asistenciais e alternativas terapéuticas para poboación infantil e xuvenil; ou mesmo as condicións pésimas de edificios sanitarios.

Cales foron as accións desenvolvidas polo MGSM?
Foi imprescindible artellar unha campaña de sensibilización social (campaña Badaladas pola prevención do suicidio), iniciada ante os alarmantes datos sobre as mortes por suicidio na nosa comunidade, que aínda están moi por riba da media estatal, para que o goberno galego iniciase a elaboración dun plan galego de prevención do suicidio, seguindo as recomendacións e directrices da OMS. Unha vez máis, a acción colectiva e o compromiso na defensa dos dereitos lograron avances.

foi imprescindible desenvolver a campaña “Peche do cuarto de contención de psiquiatría do CHUAC, xa!”

O informe emitido polo Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura, do Defensor del Pueblo, tras unha visita ao Hospital Psiquiátrico de Conxo en 2017, deixa unha imaxe desoladora de ata que punto están vulnerados os dereitos que asisten ás persoas con trastornos mentais: insuficiente protección de persoas con incapacitación legal e tuteladas polo organismo público; instalacións inadecuadas para as persoas que alí residen; inadecuado rexistro e documentación das actuacións asistenciais e de seguimento de pacientes que levan ingresados incluso décadas; uso da contención mecánica como castigo, e da farmacoloxía como contención química. O desleixo da administración galega á hora de dar unha resposta adecuada e urxente ante o informe deste organismo ministerial é esclarecedor sobre a prioridade que a saúde mental ten na acción política.

Tamén foi imprescindible desenvolver a campaña “Peche do cuarto de contención de psiquiatría do CHUAC, xa!” para conseguir a súa desaparición á vista da escaseza de directrices políticas de saúde mental que respecten os dereitos fundamentais que fai que se permitan situacións intolerables. Por exemplo, a existencia dun cuarto preparado expresamente para realizar contencións mecánicas dentro dun hospital público.

Moitas grazas polo voso traballo, cales son agora os vosos obxectivos?
Resúltanos cada vez máis evidente que temos un problema na concepción mesma de como se entende a enfermidade mental, o que leva a unha vulneración repetida dos dereitos fundamentais nas persoas que a padecen, por iso os nosos obxectivos están no seguimento das directrices da ONU que insta aos Estados Membros a erradicar as prácticas que vulneran os principios fundamentais de dereito a intimidade, dignidade integridade persoal e liberdade. Cara a ese obxectivo andamos no MGSM.

Coa perspectiva que dá o tempo, fáisenos cada vez máis evidente que temos un inaceptable problema na concepción mesma de como se entende a enfermidade mental, que leva a unha vulneración repetida dos dereitos fundamentais nas persoas que a padecen. O contexto da crise económica e a política de recortes só fixo afondar nas desigualdades en dereitos deste colectivo, historicamente marxinado, estigmatizado e silenciado.