Eu atéñome ao dito:

A xustiza,
a pesar da lei e o costume,
a pesar dos cartos e a esmola.

A humildade,
para ser eu, verdadeiro.

A liberdade,
para ser home.
E a pobreza,
para ser libre.

A fe, cristiá,
para andar de noite,
e, sobre todo, para andar de día.

E, en todo caso, irmáns,
eu atéñome ao dito:
a Esperanza!

P. Casaldáliga
Cantares de la entera libertad (1984)